Design Thinking

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o analizę problemów i oczekiwań użytkowników. Jej głównymi atutami są założenia, opierające się na zrozumieniu potrzeb użytkownika, stworzeniu interdyscyplinarnego zespołu, który pozwoli na spojrzenie na problem z różnych perspektyw oraz na testowaniu stworzonych prototypów wśród potencjalnych klientów. To wszystko sprawia, że dotychczasowe błędy są eliminowane a produkt jest zweryfikowany jeszcze przed podjęciem decyzji o produkcji masowej.

Cały proces składa się z kilku istotnych etapów:

ETAP Empatia

Polega na głębokim zrozumieniu problemów i potrzeb użytkownika końcowego poprzez przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich, obserwacji użytkowników, ankietach rozpoznawczych, analizie środowiska oraz mapach empatii. Należy zwrócić szczególną uwagę na różnicę pomiędzy tradycyjnymi badaniami focusowymi a procesem empatyzacji. Użytkownicy, którzy są świadomi tego, że ktoś ich obserwuje, starają się racjonalizować swoje wypowiedzi oraz unikać krytycznych stwierdzeń. Dyskretna obserwacja nie onieśmiela użytkowników przed wyrażaniem obiektywnych opinii, które mogą stać się inspiracją dla nowych produktów.

ETAP Definiowanie problemu

Zespół projektowy dokonuje syntezy informacji uzyskanych podczas pierwszej fazy, a następnie definiuje właściwy problem projektowy. Wskazane jest przełamanie konwencjonalnych sposobów rozwiązywania problemów, a także wyjście poza tradycyjne ramy myślowe, które w istotny sposób pozbawiają kreatywności i ograniczają rozwiązania. Poprawne określenie problemu jest kluczowym elementem do wyznaczenia kierunku poszukiwania metody na pozbycie się przeszkód.

ETAP Generowanie pomysłów

Podstawowym celem tego etapu jest wygenerowanie jak największej ilości potencjalnych rozwiązań zdefiniowanego problemu. Powodzenie realizacji tej części projektu w dużej mierze zależne jest od jakości zespołu projektowego, który powinien się charakteryzować silnym zapleczem merytorycznym i odwagą w kreowaniu nowych, nieszablonowych rozwiązań. Tutaj korzystamy z techniki określanej burzą mózgów, które polega na przedstawieniu jak największej liczby pomysłów, bez wartościowania jakichkolwiek rozwiązań. Burza mózgów jest punktem wyjścia do określania kolejnych działań. Wskazane jest wykorzystanie jak największej przestrzeni, która posłuży do zmapowania wszystkich pomysłów, a następnie pozwoli na swobodną konfigurację przedstawionych propozycji. Rezultatem prac jest wybór najlepszego pomysłu; na jego bazie powstaje prototyp.

ETAP Budowanie prototypów

Celem tego etapu jest zbudowanie prototypu o cechach zbliżonych do produktu końcowego. Istotne jest umożliwienie wizualizacji opracowywanego pomysłu oraz szybkie uzyskanie opinii zwrotnej na temat przedstawionego rozwiązania. Pozwala to na uzyskanie informacji na temat ewentualnych rozbieżności pomiędzy realnymi potrzebami użytkowników a kierunkiem poszukiwania rozwiązań przez zespół projektowy. W konsekwencji takie działanie umożliwia zmianę koncepcji i zapobiegnie kosztownej budowie niesatysfakcjonującego prototypu. Zastosowanie powyższych rozwiązań w znacznym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.

ETAP Testowanie

Ostatni etap metodyki Design Thinking przewiduje testowanie wybranego rozwiązania w środowisku użytkownika. Należy odpowiednio określić parametry opisujące wynik przeprowadzonego testu. Testowanie wymaga zaangażowania wielu stron i musi zostać przeprowadzone w realnym środowisku użytkowania. Pozytywny wynik testów pozwala ostatecznie stwierdzić, że produkt jest gotowy do przekazania klientowi.