Co robimy?

Design Thinking

Design Thinking. Jest to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o analizę problemów i potrzeb użytkowników. Jej głównymi atutami są założenia, opierające się na zrozumieniu oraz wykreowaniu nowych potrzeb użytkownika, stworzenie interdyscyplinarnego zespołu, który pozwoli na spojrzenie na problem z różnych perspektyw oraz na testowaniu stworzonych prototypów wśród potencjalnych klientów. To wszystko sprawia, że dotychczasowe błędy są eliminowane a produkt jest zweryfikowany jeszcze przed podjęciem decyzji o produkcji masowej.

Cały proces składa się z kilku istotnych etapów:ETAP Empatia

Pierwszym etapem Design Thinking jest głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkownika końcowego zwane empatią. Polega ona na przeprowadzeniu wielu wywiadów, obserwacji środowiska konsumentów, wdrożenie się w ich codzienne życie i problemy. Pozwala to na rozpoznanie motywacji, które nie są łatwe do zauważenia bez bliższego przyjrzenia się czynnikom wpływającym na wybory i zachowania poszczególnych osób. W celu efektywnego przeprowadzenia empatii opieramy się na: wywiadach bezpośrednich z użytkownikami, obserwacji użytkowników, ankietach rozpoznawczych, analizie środowiska, mapach empatii. Należy zwrócić szczególną uwagę na różnicę pomiędzy tradycyjnymi badaniami focusowymi a empatią. Użytkownicy, którzy są świadomi tego, że ktoś ich obserwuje, starają się racjonalizować swoje wypowiedzi oraz unikać krytycznych stwierdzeń. Dyskretna obserwacja nie onieśmiela użytkowników przed wyrażaniem obiektywnych opinii, które mogą się stać inspiracją dla nowych produktów.ETAP Definiowanie problemu

Jeden z najważniejszych etapów projektu. Zespół projektowy dokonuje syntezy informacji uzyskanych podczas empatii, a następnie definiuje właściwy problem projektowy. Wskazane jest przełamanie konwencjonalnych sposobów rozwiązywania problemów, a także wyjście poza tradycyjne ramy myślowe, które w istotny sposób pozbawiają kreatywności i ograniczają pole widzenia. Poprawne określenie problemu jest kluczowym elementem do wyznaczenia kierunku poszukiwania rozwiązań. Zbyt szybkie zdefiniowanie problemu może zawęzić horyzont dostępności potencjalnych pomysłów, co może skutkować dużym prawdopodobieństwem niepowodzenia całego projektu. Należy więc zarezerwować odpowiednią ilość czasu na dokładną analizę wielu możliwych rozwiązań.ETAP Generowanie pomysłów

Podstawowym celem tego etapu jest wygenerowanie jak największej ilości potencjalnych rozwiązań zdefiniowanego problemu. Powodzenie realizacji tej części projektu w dużej mierze zależne jest od jakości zespołu projektowego, który powinien się charakteryzować silnym zapleczem merytorycznym, odwagą w kreowaniu nowych, nieszablonowych rozwiązań oraz umiejętnością powstrzymywania krytyki pomysłów (nawet tych na pozór nieracjonalnych) wśród członków zespołu. Rezultatem prac przeprowadzonych podczas etapu generowania pomysłów powinien być wybór najlepszego pomysłu, na bazie którego powstanie prototyp. Niezbędne jest przeprowadzenie burzy mózgów, które polega na przedstawieniu jak największej liczby pomysłów, bez konieczności odrzucania nawet najbardziej nieracjonalnych rozwiązań. Burza mózgów jest punktem wyjścia do określania kolejnych działań. Wskazane jest wykorzystanie jak największej przestrzeni, która posłuży do zmapowania wszystkich pomysłów, a następnie pozwoli na swobodne komponowanie i dowolne konfigurowanie z zachowaniem elastyczności i dystansu do przedstawionych propozycji.ETAP Budowanie prototypów

Celem tego etapu jest zbudowanie fizycznego prototypu, który nie musi być skomplikowanym modelem o cechach zbliżonych do produktu końcowego. Istotne jest natomiast umożliwienie wizualizacji opracowywanego pomysłu użytkownikom oraz szybkie uzyskanie opinii zwrotnej na temat przedstawionego rozwiązania. Pozwoli to na uzyskanie informacji na temat ewentualnych rozbieżności pomiędzy realnymi potrzebami użytkowników a kierunkiem poszukiwania rozwiązań przez zespół projektowy, a w konsekwencji umożliwi zmianę koncepcji i zapobiegnie kosztownej budowie niesatysfakcjonującego prototypu. Nie można mieć pewności, że produkt końcowy będzie sukcesem, ale zastosowanie powyższych rozwiązań w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko porażki.ETAP Testowanie

Ostatni etap metodyki Design Thinking przewiduje testowanie wybranego rozwiązania w środowisku użytkownika. Należy dopilnować, aby odpowiednio określić parametry opisujące wynik przeprowadzonego testu. Etap ten wymaga zaangażowania wielu stron, a proces testowania musi zostać przeprowadzony w realnym środowisku użytkowania produktu. Pozytywny wynik testów pozwoli ostatecznie stwierdzić, że produkt jest gotowy do przekazania klientowi.

Designed by: